ගණිත අභ්‍යුහනය

Thanx :slightly_smiling_face::star2: