විද්‍යාව - අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ

ප්‍රභාසංස්ලේෂණය යනු කුමක්ද?

1 Like

Prabhasansleshanaya yanu - aloka shakthiya upayogi karagena CO2 ha H2O amudrawya lesa yoda gena harithapprada adangu saila thula siduwana aahara sansleshana kriyawaliya

1 Like