සමායෝජනය සහ සමස්ථිතිය

අන්තරාසර්ග නොවන ග්‍රන්ථියකට උදාහරණ තිබේද ?

ඛේට ග්‍රන්ථි