- සමායෝජනය සහ සමස්ථිතිය -

ප්‍රතීක චාපයක ගමන්මග කුමක්ද ?

සංවේදක නියුරෝනය --> සුෂුම්නාව --> චාලක නියුරෝනය

1 Like